Algemene zakelijke voorwaarden

 

Overzicht over de algemene zakelijke voorwaarden

01. Tot stand komen van het contract
02. Opslaan van de tekst van het contract
03. Eigendomsvoorbehoud
04. Prijzen, verzendkosten, kosten voor terugzending bij herroeping
05. Leveringsvoorwaarden
06. Betalingsvoorwaarden
07. Garantie
08. Bescherming van de persoonlijke gegevens
09. Duur van de opslag
10. Uw rechten
11. Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank

 

Algemene zakelijke voorwaarden

01. Tot stand komen van het contract
Met uw bestelling geeft u ons een bindend aanbod voor het sluiten van een contract met u. Met de toezending van een opdrachtbevestiging per email aan u of de levering van de bestelde goederen kunnen wij dit aanbod aannemen. Eerst ontvangt u een bevestiging van uw bij ons binnengekomen bestelling per email op het door u aangegeven email-adres (bevestiging van de bestelling). Een koopcontract komt echter pas met het versturen van onze opdrachtbevestiging per email aan u of met de levering van de bestelde goederen tot stand.

Bij de bestelling via onze onlineshop bestaat de bestelprocedure uit vijf stappen. In de eerste stap voert u uw klantengegevens incl. factuuradres en eventueel afwijkend leveradres in. In de tweede stap hebt u de mogelijk om alle gegevens (bijv. naam, adres, wijze van betaling, bestelde artikelen) nog een keer te controleren en indien nodig te corrigeren, voordat u uw bestelling door het klikken op 'Bestelling afsturen' aan ons afzendt.

02. Opslaan van de tekst van het contract
De tekst van het contract van uw bestelling slaan wij op. U kunt de tekst vóór het versturen van uw bestelling aan ons uitprinten door in de laatste stap van de bestelling op „Drukken” te klikken. Bovendien zenden we u een bevestiging van uw bestelling alsmede een opdrachtbevestiging met alle bestelgegevens en onze Algemene Verkoopvoorwaarden aan het door u aangegeven email-adres.

03. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven tot de volledige betaling van alle vorderingen ons eigendom.

04. Prijzen, verzendkosten, kosten voor terugzending bij herroeping
Alle prijzen zijn eindprijzen, hierbij inbegrepen is de wettelijke BTW. De minimale bestelwaarde bedraagt vijf euro.

Voor zover u van een bestaand herroepingsrecht gebruik maakt, zijn de kosten voor de terugzending voor uw rekening, wanneer de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en wanneer het terug te zenden artikel een bedrag van 40 euro niet overschrijdt of wanneer u bij een hogere prijs van het artikel op het tijdstip van de herroeping de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling nog niet verricht hebt. In andere gevallen is de terugzending voor u gratis.

05. Leveringsvoorwaarden
Voor zover bij het aanbod niet anders aangegeven zenden we u de goederen binnen 2 weken na ontvangst van de betaling toe. Bij levering op factuur of betaling per afschrijving zenden we u de goederen, indien bij het aanbod niet anders aangegeven, binnen 2 weken na toezending van de opdrachtbevestiging toe.

06. Betalingsvoorwaarden
De betaling vindt plaats naar wens als vooruitbetaling door overschrijving, per factuur, door afschrijving van de bankrekening of via Paypal. We behouden ons het recht voor één van deze betalingswijzen uit te sluiten. Bij het kiezen van de optie vooruitbetaling noemen we u de bankrelatie in de opdrachtbevestiging. Het factuurbedrag dient binnen 10 dagen op onze bankrekening te worden overgemaakt.

07. Garantie
De garantie richt zich naar de wettelijke bepalingen. Voor zover tweedehands goederen onderwerp van het koopcontract zijn en de koper niet de verbruiker is, wordt de garantie uitgesloten. Is de klant tevens de verbruiker, bedraagt de garantie bij de aankoop van tweedehands artikelen een jaar.

08. Bescherming van de persoonlijke gegevens
Bij de opstelling, afsluiting, afwikkeling en ontbinding van een koopcontract worden gegevens in het kader van de wettelijke bepalingen door ons opgenomen, opgeslagen en verwerkt.

Bij het bezoek van ons internetaanbod worden het actueel door uw computer gebruikte IP-adres, de datum en de tijd, het browsertype en het bedrijfssysteem van uw computer alsmede de door u bezochte sites geprotocolleerd. Conclusies met persoonsgebonden gegevens zijn daarmee voor ons echter niet mogelijk en ook niet beoogd.

De persoonsgebonden gegevens die u ons bijv. bij een bestelling of per email meedeelt (bijv. uw naam en uw contactgegevens), worden uitsluitend voor correspondentie met u en uitsluitend voor het doel verwerkt, waarvoor u ons deze gegevens ter beschikking gesteld hebt. We geven uw gegevens uitsluitend aan de met de levering belaste transportonderneming door, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Voor de afwikkeling van betalingen geven we uw betaalgegevens aan de met de betaling belaste bank of kredietinstelling door.

Wij verzekeren dat we uw persoonsgebonden gegevens overigens niet aan derden zullen doorgeven, behalve wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn of wanneer u ons hiervoor nadrukkelijk uw toestemming hebt gegeven. Voor zover we voor de uitvoering en afwikkeling van verwerkingsprocessen gebruik maken van dienstverleningen van derden, worden de bepalingen van de wet op bescherming van persoonlijke gegevens nageleefd.

09. Duur van de opslag
Persoonsgebonden gegevens die ons via onze website meegedeeld zijn, worden slechts zolang opgeslagen tot het doel vervuld is waarvoor deze gegevens ons toevertrouwd werden. Voor zover commercieel-rechtelijke en fiscaal-juridische termijnen m.b.t. het bewaren in acht dienen te worden genomen, kan de duur van de opslag van bepaalde gegevens minstens 10 jaar bedragen.

10. Uw rechten
Mocht u met de opslag van uw persoonsgebonden gegevens niet meer akkoord gaan of mochten deze ongeldig geworden zijn, zullen we desgevraagd in het kader van de wettelijke bepalingen het wissen, de correctie of het blokkeren van uw gegevens gelasten. Op verzoek krijgt u kosteloos informatie over alle persoonsgebonden gegevens die wij over u hebben opgeslagen. Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgebonden gegevens, voor inlichtingen, correctie, voor het blokkeren of wissen van uw gegevens kunt u contact opnemen met:

Stichting “Förderstiftung Familie Mariens”, postbus 100524, 41405 Neuss, tel.: +49 (0) 2131-40515831, fax: +49 (0) 2131-40515839, email-adres: shop[at]theladyofallnations.org

11. Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank
Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing. Tegenover een verbruiker geldt deze rechtskeuze slechts in zoverre, wanneer daardoor geen dwingende wettelijke bepalingen in de staat waar hij zijn woonplaats heeft of in het normale geval verblijft, aan beperkingen onderhevig zijn. Voor zover de klant niet de verbruiker is, wordt Neuss als bevoegde rechtbank vastgelegd.